0599-513016 (Gasselternijveen) 0592-262606 (Gieten) info@fysiotherapieoptimove.nl

Privacy Reglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.


Reglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen
  toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers,
  andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten.
  Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat
  gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te
  wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier
  opgeslagen.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet
  er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er
  statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw
  privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek
  worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar
  zijn,
  zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke
  toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens
  worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden
  worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een
  beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat,
  kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.


Bejegening


Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd.
  Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren
  bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van
  behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken
  zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse
  behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de
  fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in
  dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming
  aan de cliënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te
  gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een
  andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken
  worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt
  u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.