0599-513016 (Gasselternijveen) 0592-262606 (Gieten) info@fysiotherapieoptimove.nl

Tarieven & Betalingsregeling

 Tarievenlijst per 1 januari 2024

Reguliere zitting € 40
Eénmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 81
Screening € 16,50
Intake en onderzoek na screening € 55,-
Intake en onderzoek na verwijzing € 55,-
Eenvoudige, korte rapporten € 40
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 90
Toeslag voor uitbehandeling € 17,50
Toeslag voor inrichtingsbehandeling € 10,90
Zitting Geriatriefysiotherapie € 55,-
Zitting Oedeemfysiotherapie

€ 55,-

Zitting Manuele therapie € 55,-
FysioFit 1x €10,-

Tenzij anders overeengekomen met de ziektekostenverzekeraar.
Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract.

Bij een niet nagekomen afspraak wordt er € 40 in rekening gebracht.
Dit wordt niet door een verzekeraar uitgekeerd.
Prijzen (in euro’s €) zijn onder voorbehoud.

Betalingsregeling

  • De factuur van fysiotherapeut dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  • Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  • Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00, alles exclusief omzetbelasting.